"If you do not read or understand English, please contact the Human Resources Office and they will provide you with someone who will explain the information in this booklet in a language you do understand."

 

 

 Nªu quý v¸ không ð÷c ho£c hi¬u ðßþc tiªng Anh, xin liên lÕc v¾i Vån Phòng Ban Nhân Lñc và h÷ s¨ cung c¤p cho quý v¸ mµt ng߶i ð¬ giäi thích ph¥n thông tin trong cu¯n s± tay này b¢ng ngôn ngæ mà quý v¸ hi¬u ðßþc.