"If you do not read or understand English, please contact the Human Resources Office and they will provide you with someone who will explain the information in this booklet in a language you do understand."

 

 

Kung kayo ay hindi nakakabasa o nakakaintindi ng salitang Ingles, maaring makipag-ugnayan sa Tanggapan ng mga Kawani at sila ay makakapagbigay ng tao na makakapagpaliwag kung ano ang isinasaad ng babasahing ito sa salitang inyong maiintindihan.