"If you do not read or understand English, please contact the Human Resources Office and they will provide you with someone who will explain the information in this booklet in a language you do understand."

 

 

· ܶ å°ÃÄ Á³×ð¶÷Æ êó· Ü» ÃîÞ éÔÄ ÃÕç¶, å» ÇÕðêÅ ÕðÕ¶ îé¼¹ÖÆ

ÃÅèé» ç¶ çøåð éÅñ ÿêðÕ Õð¯, Áå¶ À°Ô å°ÔÅù ÁÇÜÔÅ ÇòÁÕåÆ

À°êñìè ÕðÅÀ°ä׶, ܯ ÇÂà ÇÕåÅìÚ¶ ÇòÚ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÃÈÚéÅ å°ÔÅù

À°Ã íÅôÅ ÇòÚ ÃîÞŶ×Å, ܯ å°ÃÄ ÃîÞç¶ Ô¯Í

 

 

 

 

single free